Regulamin Przestrzeni Pracy Wspólnej „+jeden”

Preambuła

Miasto Poznań od lat prowadzi działania mające na celu wsparcie i promocję lokalnej przedsiębiorczości. „+jeden to kolejny krok w procesie wspierania lokalnych pomysłodawców i przedsiębiorców. Jest to miejsce pracy, spotkań i wymiany doświadczeń. To miejsce dla każdego przedsiębiorcy, pomysłodawcy i mieszkańca Miasta. Miejsce, gdzie spotykają się ludzie o różnym spojrzeniu na biznes i miasto. Miejsce, które korzystając z różnorodności ludzi i pomysłów buduje nową wartość. Wykorzystaj to miejsce do realizacji swoich pomysłów, korzystaj z wiedzy i doświadczenia innych. Poprzez współpracę powstają najlepsze rzeczy.

1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz korzystania z przestrzeni dla pomysłodawców i przedsiębiorców pn. „+jeden, prowadzonej przez: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440, REGON: 631257822 oraz Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400, 61-441 Poznań, NIP: 7781016062, REGON: 630303454.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Obiekcie – przestrzeń dla pomysłodawców i przedsiębiorców pn. „+jeden;
 • Użytkowniku – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej prowadząca jak i nieprowadząca działalności gospodarczej, korzystająca z usług świadczonych przez operatora i partnerów w ramach działalności obiektu;
 • Operatorze – Miasto Poznań oraz Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji;
 • Partnerze – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, prowadząca jak i nie prowadząca działalności gospodarczej, zaangażowana w świadczenie usług na rzecz użytkowników;
 • Usłudze – działanie merytoryczne podejmowane przez operatora i partnerów oraz usługi najmu miejsc pracy świadczone przez operatora;
 • Miejscu pracy – miejsca pracy wspólnej;
 • Salach konferencyjnych – sale konferencyjne dostępne w obiekcie;
 • Wydarzeniu – wydarzenia organizowane przez operatora oraz przez partnerów;
 • Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową plusjeden.com.

 2 Korzystanie z obiektu

 1. Operator zapewnia dostęp do obiektu we wskazanych na stronie internetowej godzinach i dniach.
 2. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności przestrzeni wspólnej obiektu oraz sal konferencyjnych w przypadku organizowania szkoleń, konferencji lub innych okolicznościowych imprez. Informacja o możliwych ograniczeniach, zostanie podana z wyprzedzeniem przed planowanym terminem ograniczenia dostępności.
 3. Operator zapewnia dostęp do obiektu w postaci przestrzeni wspólnej:

Przestrzeń wspólna:

 • korzystanie z tej części obiektu jest bezpłatne, nie obowiązuje rejestracja,
 • możliwość korzystania z przestrzeni uzależniona jest od dostępności miejsc,
 • dla użytkowników udostępnione są 2 wygłuszone budki (korzystanie z nich nie wymaga rezerwacji) oraz mikro salka konferencyjna (udostępniana użytkownikom na zasadach opisanych w zakładce „Przestrzeń”),
 • zabrania się rejestrowania działalności gospodarczej podczas korzystania z tej części obiektu.

Sale konferencyjne:

 • w zależności od charakteru współpracy, korzystanie na podstawie odrębnej umowy najmu, umowy partnerskiej, umowy sponsorskiej lub indywidualnego porozumienia,
 • korzystanie z sal konferencyjnych podlega rezerwacji,
 • obsługa rezerwacji sal konferencyjnych odbywa się w oparciu o system rezerwacyjny prowadzony przez operatora: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.
 1. Wszyscy użytkownicy mają możliwość korzystania z parkingu rowerowego i samochodowego w budynku, w którym znajduje się obiekt. Płatność za parking samochodowy odbywa się zgodnie z taryfą zarządcy parkingu, o ile odrębne umowy nie stanowią inaczej.
 2. Wszyscy użytkownicy mają możliwość korzystania z pomieszczenia kuchennego oraz używania przedmiotów oznaczonych jako należących do „+jeden”.
 3. Wszyscy użytkownicy mają możliwość nieodpłatnego korzystania ze zbioru bibliotecznego w przestrzeni obiektu. Użytkownik wypożyczający książki ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone książki i zobowiązuje się do ich zwrotu w stanie niezmienionym.
 4. Zabrania się wykonywania pracy przez użytkowników w tzw. częściach wspólnych budynku, czyli korytarzach i kuchni.

 3 Korzystanie z Internetu

 1. Operator – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej dla każdego użytkownika na terenie obiektu.
 2. Użytkownik korzysta z Internetu na swoim urządzeniu przenośnym.
 3. Zabrania się:
 •  wykorzystywania łącza internetowego do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem oraz w sposób niezgodny z prawem lub nadmiernego obciążenia łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów)
 • korzystania ze stron internetowych i aplikacji zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje.
 1. Nieprzestrzeganie powyższego zakazu może skutkować wykreśleniem z grona użytkowników w trybie natychmiastowym.
 2. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.
 3. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z łącza internetowego przez użytkowników.

4 Niepełnosprawni

 1. Operator zapewnia dostępność do obiektu dla osób niepełnosprawnych w tym m.in.: w budynku, w którym znajduje się obiekt dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w obiekcie znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek w którym znajduje się obiekt wyposażony jest w windy.
 2. Na życzenie, operator może zapewnić asystę i pomoc podczas poruszania się osoby niepełnosprawnej po obiekcie.
 3. W przypadku szczególnych wymagań wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności zaleca się wcześniejsze poinformowanie obsługi obiektu, w celu zapewnienia możliwie najlepszego wsparcia i pomocy.

5 Promocja i PR

 1. Operator w ramach świadczonych usług prowadzi działania promujące obiekt oraz jego użytkowników.
 2. Użytkownik udziela operatorowi zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie korzystania z usług obiektu na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.
 3. Użytkownik, który zaprasza przedstawicieli mediów zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Operatora o swoim zamiarze. W przypadku nie spełnienia tego warunku Operator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia zaproszonych przedstawicieli mediów.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o dobre imię obiektu i innych użytkowników.

6 Współpraca z zewnętrznymi podmiotami

 1. Zakres oraz warunki współpracy, w tym w szczególności kwestie finansowe i organizacyjne każdorazowo podlegają indywidualnym ustaleniom i określane są w odrębnych umowach.
 2. W celu zapewnienia najlepszych warunków funkcjonowania obiektu i świadczonych usług, Operator podejmuje współpracę ze sponsorami. Zakres świadczeń oraz forma współpracy regulowana jest odrębnymi umowami sponsorskimi.
 3. Operator – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji świadczy komercyjne usługi najmu przestrzeni dla klientów zewnętrznych w oparciu o odrębne umowy najmu.
 4. Partnery, sponsorzy i klienci zewnętrzni zobowiązują się do konsultowania przebiegu, charakteru, promocji organizowanych wydarzeń i usług z Operatorem.

7 Przepisy porządkowe i bezpieczeństwo

 1. Akceptacja oraz przestrzeganie zapisów Regulaminu jest warunkiem korzystania z obiektu przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się także do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz zasad korzystania z przestrzeni budynku, w którym znajduje się obiekt.
 2. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego skutkować będzie anulowaniem rejestracji użytkownika oraz uniemożliwi korzystanie z obiektu
  w przyszłości.
 3. Operator zobowiązany jest do wprowadzenie nowego użytkownika i zapoznania go z zasadami i funkcjonowaniem obiektu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zapisów Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących reguł oraz zasad współżycia społecznego.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do:
 • uszanowania osób i mienia, a w przypadku spowodowania przez użytkownika jakichkolwiek szkód, naprawiania ich na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Operatora,
 • zachowania ciszy i spokoju w tym m.in. do korzystania z telefonu w sposób nie przeszkadzający innym użytkownikom,
 • zachowania poufności o danych innych użytkowników i ich działalności, oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność,
 • sprzątania po sobie w miejscu pracy, przestrzeni wspólnej oraz w salach konferencyjnych, w zakresie w jakim wykracza to ponad standardowe sprzątanie zapewnione przez Operatora,
 • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników w tym w szczególności do informowania obsługi obiektu w przypadku zauważenia osób budzących podejrzenie, że nie posiadają uprawnień do przebywania w obiekcie,
 • w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mogących negatywnie wpływać na właściwe funkcjonowanie obiektu niezwłocznego poinformowania o tym obsługi obiektu,
 • dbania o rzeczy osobiste – operator nie odpowiada za ich utratę.
 1. Użytkownikowi zabrania się:
 • odstępowania lub udostępniania przekazanych przez Operatora haseł dostępu, kluczy i identyfikatorów osobom trzecim, oraz używania nie swojego identyfikatora,
 • wnoszenia na teren obiektu i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,
 • używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,
 • słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek,
 • spożywania ciepłych posiłków poza kuchnią i miejscami do tego wyznaczonymi.
 1. Operator zezwala na okazjonalne wprowadzenie psów na teren obiektu. W przypadku chęci wejścia z psem należy uprzednio uzyskać zgodę obsługi obiektu oraz upewnić się że zwierzę nie przeszkadza innym użytkownikom. Pies musi posiadać aktualne szczepienia oraz być na smyczy i w kagańcu. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń lub zabrudzeń właściciel zobowiązany jest do naprawienia szkód. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzęta w stosunku do innych użytkowników oraz zastrzega sobie prawo do wyproszenia właściciela z psem bez podania przyczyny.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od niego.
 3. Odpowiedzialność Partnera:
 • zapewnić spokój i porządek w trakcie organizowanych wydarzeń,
 • przerwać wydarzenie na żądanie operatora, jeżeli jego organizatorzy lub uczestnicy naruszają zasady określone w niniejszym Regulaminie,
 • po zakończonym wydarzeniu doprowadzić przestrzeń obiektu do stanu sprzed wydarzenia,
 • dostarczyć Operatorowi krótkie podsumowanie wydarzenia w formie pisemnej oraz fotografie ze zgodą na ich publikację wraz ze zgodą na publikację wizerunku osób na nich uwiecznionych.

 8 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik poświadcza zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z korzystaniem z usług Operatora może spowodować wykluczenie z grona użytkowników, zaprzestanie świadczenia usług na jego rzecz oraz zakaz wstępu na teren obiektu także w przyszłości.
 2. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie postanowień operator informować będzie na stronie internetowej z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz do wglądu w recepcji obiektu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2017 r. i obowiązuje aż do odwołania.