Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Poznania zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.plusjeden.com.

• Data publikacji strony internetowej: 2017-01-23

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą:

Materiały i treści publikowane na stronie są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

• obrazki i zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Jajus

• E-mail: dgr@um.poznan.pl

• Telefon: 61 878 4783

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

• Adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań

• E-mail: dgr@um.poznan.pl

• Telefon: 61 878 4783

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika, a drzwi otwierają się automatycznie. W budynku znajduje się parking, z którego jest możliwość przemieszczenia się windą. Winda prowadząca do Przestrzeni Pracy Wspólnej znajduje się w Recepcji. Dostęp do windy po godzinie 16.00 możliwy jest po zgłoszeniu chęci skorzystania z niej pracownikowi ochrony.